Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi på ROOM101 värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Integritetspolicyn innehåller information kring insamling och användning av personlig information samt dina rättigheter som kund. Vid frågor angående vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss på info@room101.se.

ROOM101 ONLINE AB, organisationsnummer 559440-9061, är ansvarig för de personupp-gifter som vi behandlar.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Kunduppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, person-nummer (vid kreditköp), ordernummer, köpinformation och betalningsinformation.

Vad används personuppgifter till?

Enligt GDPR får personuppgifter endast samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål.” Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är -oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund.

För att vi enligt lag ska få behandla dina personuppgifter krävs det att någon av följande grunder är uppfylld:

● Informationen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

● Informationen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som vi har (d.v.s. om vi har en legal skyldighet att göra något enligt en annan lag)

● Informationen är nödvändig för berättigande intressen hos ROOM101 och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre (intresseavvägning)

● Specifika fall, efter att du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen. För att vi ska kunna leverera våra produkter till dig behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter.

Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina person-uppgifter och med vilken rättslig grund vi gör detta.

Hantera beställning och köp

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din bevakning av produkt, beställning och köp, för att kunna leverera dina produkter, hantering av din betalning, för eventuellt kredit-upplysningsändamål och för att kunna hjälpa dig vid frågor rörande ditt köp.

Laglig grund

Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kan tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod

Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och 36 månader framåt i syfte att kunna hantera eventuella reklamationsärenden.

Fullgöra företagets rättsliga förpliktelser

Nödvändig hantering av information för att uppfylla företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet).

Laglig grund

Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod

Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och så pass länge som lagen kräver.

Hur samlas uppgifterna in?

På ROOM101 använder vi endast permanenta cookies för att kunna förbättra användarvänligheten för våra besökare och mäta antalet sidvisningar till besöksstatistik. Dessa cookies ligger kvar på din dator fram till att du själv, eller din webbläsare per automatik, tar bort dem.

De uppgifter som vi har om dig är de som du själv lämnar till oss vid köptillfället.

Vi samlar även in uppgifter genom att våra webbsidor använder så kallade “cookies” som samlar in information på och från din webbläsare. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats informeras om användning av cookies. När du besöker vår webbplats sparas cookies på din dator. Dessa används bland annat för att hålla reda på vilka varor du lagt i varukorgen och om du inte har cookies aktiverat i din webbläsare kommer du inte kunna genomföra ett köp. Om du har inaktiverat cookies kommer du dock fortfarande kunna surfa runt på vår webbplats.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än de behövs för respektive ändamål. Se mer om de -specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

Till vem kan uppgifterna komma att lämnas ut?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra produkter, delar vi dina person-uppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgifts-biträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner t.ex. gällande transporter, betallösningar, och IT-tjänster.

När dina personuppgifter delas med -personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi kan även lämna ut uppgifter till myndigheter och räddningstjänst vid behov. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgifts-ansvariga.

Att företaget är självständigt personuppgiftsansvariga innebär att det inte är vi som styr hur information som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgifts-ansvariga som vi delar dina uppgifter med är statliga myndigheter, logistikföretag och företag som erbjuder betallösningar.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett s.k. registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Specificera gärna de kategorier av uppgifter du vill ha tillgång till. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, kommer vi lämna en motivering till dig.

Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Vi sparar dina kunduppgifter i 36 månader efter du har fått din leverans för att kunna fullgöra våra skyldigheter gällande reklamationsrätt. Därefter anonymiseras de förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen).

Rätt till begränsning

Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver du specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Tvist

Klagomål eller synpunkter avseende ROOM101 tjänster eller produkter bör meddelas till ROOM101 kundservice via e-mail info@room101.se. Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt ärende är du välkommen att vända dig till din lokala konsumentvägledare eller Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Vi följer alltid ARN:s rekommendationer.